Condo Hotel Resort

บริการถ่ายภาพ Hotel&Resort
จาก fri9thsep

fri9thsep มีบริการถ่ายภาพโรงแรม รีสอร์ท สถาปัตยกรรม และภาพแสดงการตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายภาพเพื่อทำภาพแสดงการตกแต่งภายในแบบ 360 องศา และถ่ายทำวีดีโอโปรโมทสถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

LINE ID : fri9thsep
Tel : 090-597-4499
E-mail : fri9thsep@gmail.com


:: CONDO HOTEL RESORT GALLERY ::


ผลงานบางส่วนไม่สามารถโพสในเว็บไซต์ได้
สามารถขอดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ fri9thsep@gmail.com